Om goed te weten wat je rechten en verplichtingen zijn raadt Party-vervoer.nl jou aan om de onderstaande algemene voorwaarden door te nemen.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Evenement: de onder verantwoordelijkheid van de Organisator aangeboden publieke of besloten gebeurtenis.
1.3 Hoofdboeker: diegene die de tijdens het inschrijven wordt aangewezen als verantwoordelijke voor de inschrijving.
1.4 Last-minute boekingen: inschrijvingen die vanaf 24 uur voor aanvang van het Evenement worden geplaatst.
1.5 Organisator: de partij die zich verbindt tot en verantwoordelijk is voor de organisatie van het Evenement. |
1.6 Partijen: de Reiziger en Party-vervoer.nl gezamenlijk.
1.7 Party-vervoer.nl: de heer J. Haarman, h.o.d.n. GTP Partyvervoer kantoorhoudend te (7533 AB) Enschede aan de Lipperkerkstraat 279 E met kvk-nummer: 55769241, organisator en aanbieder van de Reis.  
1.8 Reis: de busreis dan wel enige andere reis die de Reiziger bij Party-vervoer.nl heeft geboekt en die Party-vervoer.nl laat uitvoeren door de Vervoerder.
1.9 Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Party-vervoer.nl zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde Reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:      
a. vervoer;      
b. verblijf;      
c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de Reis uitmaakt.
1.10 Reissom: de kosten voor de Reis.
1.11 Reiziger: een persoon of meerdere personen door Party-vervoer.nl te vervoeren per bus         en/of per ander voertuig.
1.12 Schriftelijk: per post of per e-mail.
1.13 Totaalsom: totaalbedrag van de (gemaakte) boeking via Party-vervoer.nl.
1.14 Vervoerder: de partij die de Reiziger in opdracht van Party-vervoer.nl zal vervoeren.
1.15 Vervoersovereenkomst: de overeenkomst tot vervoer van een persoon of meerdere personen naar en van een vooraf bepaalde bestemming.
1.16 Website: de website van Party-vervoer.nl, www.party-vervoer.nl.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Vervoersovereenkomsten en Reisovereenkomsten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van andere partijen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Party-vervoer.nl Schriftelijk zijn aanvaard.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, wordt verwezen naar de Vervoersovereenkomst / Reisovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Vervoersovereenkomst, prevaleert de Vervoersovereenkomst / Reisovereenkomst.
 • Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
 • Indien Party-vervoer.nl niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Party-vervoer.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
 • De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan door Party-vervoer.nl derden worden betrokken.
 • Party-vervoer.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat de Reiziger na de wijziging opnieuw van de diensten van Party-vervoer.nl gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST

3.1 De Vervoersovereenkomst / Reisovereenkomst komt tot stand als de Reiziger een inschrijving plaatst op de Website. Er bestaan pas verplichtingen aan de zijde van Party-vervoer.nl indien de verschuldigde Totaalsom aan Party-vervoer.nl is voldaan binnen de gestelde deadline en deze inschrijving door Party-vervoer.nl is aanvaard.
3.2 De in artikel 3.2 genoemde aanvaarding door Party-vervoer.nl is te vinden op de Website onder "mijn inschrijvingen".
3.3 Elk aanbod tot het aangaan van de Vervoersovereenkomst / Reisovereenkomst is door de Hoofdboeker herroepelijk, tot zeven dagen na het moment waarop Party-vervoer.nl het aanbod heeft aanvaard, met inachtneming van de annuleringsregeling ex. artikel 8.
3.4 Personen die namens een ander de Vervoersovereenkomst / Reisovereenkomst aan gaan, kunnen door Party-vervoer.nl aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3.5 Tenzij nadrukkelijk anders bepaald is Party-vervoer.nl ten alle tijde gerechtigd een Reiziger te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de verkoop van een ticket te verbinden.
3.6 Party-vervoer.nl behoudt zich het recht om de Reis tot 48 uur voor het moment waarop het vervoer zou plaats vinden te annuleren indien er op dit tijdstip minder aanmeldingen zijn dan het door Party-vervoer.nl vastgestelde minimum aantal aanmeldingen. Party-vervoer.nl zal zich inspannen een alternatief aan te bieden. In dat geval kan de termijn als voornoemd worden overschreden. Indien de Reiziger hier niet mee akkoord is, dan kan hij, in afwijking van het bepaalde in de annuleringsregeling ex. artikel 8, de Reis kosteloos annuleren.
3.7 Party-vervoer.nl is tevens bevoegd de Vervoerovereenkomst / Reisovereenkomst te annuleren ingeval de nakoming daarvan onmogelijk wordt gemaakt respectievelijk wordt bemoeilijkt door een omstandigheid die buiten zijn macht is gelegen. Hieronder valt onder meer staking van ondergeschikten en/of hulppersonen van Party-vervoer.nl en  extreme weersomstandigheden waarvoor een weeralarm wordt afgegeven.
3.8 Er bestaat geen recht op teruggave van de Totaalsom, tenzij de door Party-vervoer.nl ingeschakelde partijen tot terugbetaling overgaan.

ARTIKEL 4: PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 • Tenzij anders is overeengekomen zijn de prijzen inclusief BTW en andere
 • Party-nl is tot 20 dagen voor de aanvang van de Reis bevoegd om de
  overeengekomen Totaalsom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten
  met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. De Reiziger kan de verhoging afwijzen en de Vervoersovereenkomst /
  Reisovereenkomst ontbinden.
 • Party-vervoer.nl is te allen tijde bevoegd kennelijke verschrijvingen of typefouten dan wel evidente fouten bij inschrijvingen te herstellen.
 • Betaling geschiedt ten tijde van het afsluiten van de Vervoersovereenkomst / Reisovereenkomst. In bepaalde gevallen kan Part-vervoer.nl betaling nadien toestaan. In dat geval dient betaling te geschieden op het door Party-vervoer.nl te bepalen tijdstip.
 • Bij overschrijding van de betaaltermijn, is de Reiziger van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Reiziger de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd. De rente over de Totaalsom zal worden berekend vanaf het moment dat de Reiziger in verzuim is tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Party-vervoer.nl heeft. Indien de Reiziger in verzuim is, worden alle vorderingen van Party-vervoer.nl ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien de Reiziger in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Reiziger. In ieder geval is de Reiziger buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 125,-- vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW. Voor het geval Party-vervoer.nl haar vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage en bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is de Reiziger tevens gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Hieronder zijn in elk geval begrepen de kosten van advocaten, juristen, deurwaarders en procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het griffierecht.
 • Iedere betaling van de Reiziger strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente, en tenslotte in mindering van de aan Party-vervoer.nl verschuldigde hoofdsom.
 • De Reiziger zal zonder uitdrukkelijke, Schriftelijke toestemming van Party-vervoer.nl zijn betalingsverplichting niet opschorten.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID en vrijwaring

5.1 Party-vervoer.nl is slechts aansprakelijk voor enige schade indien dit blijkt uit dit artikel 5 en de wet.
5.2 Party-vervoer is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt geleden aan de persoon en of de zaken van de Reiziger tijdens de Reis. In geval van schade tijdens de Reis, dient de Reiziger zich te wenden tot de Vervoerder.
5.3 Indien en voor zover Party-vervoer.nl ondanks het bepaalde in lid 2 aansprakelijk is voor dood en letsel als bedoeld in artikel 8:1147 BW of in geval van verlies, beschadiging of vertraging van de bagage van de Reiziger op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot de bij of krachtens de op grond van dit laatste wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedragen, behoudens in geval van opzet en bewuste roekeloosheid  als bedoeld in artikel 8:1158 BW.
5.4 Party-vervoer.nl is niet aansprakelijk voor verlies van geldstukken en verlies of beschadiging van verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.
5.5 Indien sprake is van een Reisovereenkomst gelden de aansprakelijkheidsbepalingen zoals  genoemd in de desbetreffende bepalingen van het BW.
5.6 Party-vervoer.nl is jegens de Reiziger niet aansprakelijk voor:
      a) schade veroorzaakt door vertraging in het vervoer;
      b) schade ontstaan doordat Party-vervoer.nl is uitgegaan van door of namens de Reiziger
      verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
      c) schade ontstaan door misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de
      uitvoering van de Vervoersovereenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden
      in handelingen van de Reiziger, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, 
      deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen;
      d) schade ontstaan vanwege fouten of tekortkomingen van door of namens Party-
       vervoer.nl ingeschakelde derden;
      e) schade ontstaan vanwege kennelijke fouten / verschrijvingen van Party-vervoer.nl bij
      de inschrijving;
      f) indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst;
      g) schade aan of verlies van zaken (eigendommen) van de Reiziger of van derden die op
      enigerlei wijze verband houdt met de Vervoersovereenkomst anders dan genoemd in lid 2,
      schade veroorzaakt door al dan niet door de Party-vervoer.nl ingeschakelde derden;
      h) veroorzaakt door vertragingen en/of andere onvoorziene omstandigheden voor of
      tijdens de Reis, tenzij deze aansprakelijkheid expliciet uit dit artikel 5 of de wet volgt.
5.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de  schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Party-vervoer.nl.
5.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden tevens met  betrekking tot de door Party-vervoer.nl ingeschakelde derden.
5.9 Party-vervoer.nl is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor de toegang van het Evenement waar een combiticket op ziet, voor de organisatie van dit evenement, voor de kwaliteit en inhoud van dit evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
5.10 Party-vervoer.nl is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van entreegelden bij een eventuele annulering van het Evenement door de Organisator dan wel de houder van  de locatie, al dan niet in geval van faillissement van de Organisator of de houder van de locatie dan wel enig andere reden dat deze niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken (overmacht).
5.11 Indien en voor zover de Organisator besluit tot restitutie van entreegelden en de  Organisator Party-vervoer.nl daarvoor inschakelt, zal restitutie van entreegelden die aantoonbaar aan Party-vervoer.nl zijn voldaan uitgevoerd worden door Party-vervoer.nl. Party-vervoer.nl zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de entreegelden, zoals reserveringskosten. Party-vervoer.nl aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.
 5.12 Indien en voor zover Party-vervoer.nl het door de Reiziger betaalde bedrag ter zake de levering van Entreetickets heeft overgemaakt aan de Organisator en deze laatste in geval van annulering van het Evenement niet bereid c.q. niet in staat is het betreffende bedrag aan Party-vervoer.nl restitueren is Party-vervoer.nl niet gehouden tot restitutie. Hetzelfde geldt met betrekking tot de kosten van de Reis (bustickets).
5.13 Party-vervoer.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, verlies, beschadiging of diefstal geleden door de Reiziger tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement.

ARTIKEL 6: DE REIZIGER

6.1 De Reiziger is tijdens de Reis verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Party-vervoer.nl ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis.
6.2 Party-vervoer.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Reiziger te weigeren en/of de toegang tot de bus te ontzeggen indien deze reiziger zich niet gedraagt naar de algemene maatschappelijke maatstaven of Party-vervoer.nl daar om hem moverende  redenen aanleiding toe ziet.
6.3 De Reiziger die hinder en / of last oplevert en daarmee de uitvoering van de Reis  bemoeilijkt kan door Party-vervoer.nl worden uitgesloten van (verder) vervoer. Alle kosten die daaruit voort komen zijn voor rekening van de Reiziger zelf.
6.4 De Reiziger dient zich tijdens de Reis te onthouden van het (overmatige) gebruik van alcohol en algeheel gebruik van roken en drugs. Tenzij anders is overeengekomen is de Reiziger bij overtreding aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
6.5 De Reiziger is gehouden een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor vertrek en voorts steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij eventuele tussenstops.
6.6 De Reiziger is verplicht de schade aan Party-vervoer.nl te vergoeden die wordt  veroorzaakt doordat de Reiziger, door welke oorzaak dan ook, niet tijdig ten vervoer aanwezig is, dan wel doordat de documenten met betrekking tot de Reiziger, die van haar zijde voor het vervoer vereist zijn, door welke oorzaak dan ook, niet naar behoren aanwezig zijn.
6.7 Wanneer de reiziger na verlaten van het voertuig niet tijdig terugkeert, kan Party-vervoer.nl de Vervoersovereenkomst beschouwen als op dat tijdstip te zijn geëindigd. De Reiziger is aansprakelijk voor de schade die Party-vervoer.nl als gevolg daarvan lijdt.
6.8 Iedere Hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor schade en/of verontreiniging die tijdens de Reis door de Reizigers is veroorzaakt alsook voor schade als genoemd in de leden 6 en 7.
6.9 De Reiziger is aansprakelijk voor schade en/of kosten veroorzaakt door strijd met zijn verplichtingen op grond van dit artikel en/of zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

ARTIKEL 7: PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Party-vervoer.nl verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van zijn dienstverlening. Voor zover al noodzakelijk, verleent de Reiziger hiervoor toestemming. Party-vervoer.nl verkoopt deze persoonsgegevens niet aan derden en deelt deze gegevens niet met partijen die niet met de dienstverlening van Party-vervoer.nl van doen hebben. De persoonsgegevens worden adequaat beveiligd en bewaard zo lang nodig voor de uitvoering van de Vervoersovereenkomst. Het privacybeleid van Party-vervoer.nl is te raadplegen op zijn website.  

ARTIKEL 8: ANNULERING

8.1 De Reiziger heeft de mogelijkheid om een boeking te annuleren waarbij de volgende regels van toepassing zijn.
8.2 Een busticket kan uiterlijk 31 dagen voor de aanvang van de Reis kosteloos geannuleerd worden. Na het verstrijken van deze periode hanteert Party-vervoer.nl onderstaande staffel:

 • Annulering tussen de 30 - 15 dagen voor de aanvang van de Reis: 50% van de Reissom, met een minimum van € 10,00 per Reiziger. 
 • Annulering tussen de 14 - 7 dagen voor de aanvang van de Reis: 75% van de Reissom,  met een minimum van € 12,50 per Reiziger.  
 • Annulering 6 dagen of korter voor de aanvang van de Reis: 100 % van de Reissom, met een minimum van € 15,00 per Reiziger.  
8.3 Combitickets bestaan uit een entreeticket en een busticket. Combitickets gekocht tijdens een pre order en/of exclusieve (extra) verkoop kunnen niet geannuleerd worden. Combitickets gekocht tijdens een reguliere verkoop kunnen gedeeltelijk geannuleerd worden. Het afnemen van een entreeticket blijft verplicht, deze kan nooit geannuleerd worden. 
8.4 Onderstaande staffel geldt in geval van annulering van een combiticket:
 • Annulering 31 of meer dagen voor de datum van de Reis: € 7,50 per busticket.
 • Annulering tussen de 30-15 dagen voor de aanvang van de Reis: 50 % van elk busticket, met een minimum van € 10,00 per persoon
 • Annulering tussen de 14 - 7 dagen voor de aanvang van de Reis: 75% van elk busticket, met een minimum van € 12,50 per Reiziger.  
 • Annulering 6 dagen of korter voor de aanvang van de Reis: 100 % van elk busticket, met een minimum van € 15,00 per Reiziger.  
 • Bovenstaande regelingen laten onverlet dat het de Reiziger vrij staat zijn busticket / combiticket door te verkopen. De wijziging dient via de Website te worden doorgegeven. Indien dit niet is geschied, dan wordt de Reiziger de toegang tot het vervoer ontzegd.

8.5 Het bedrag waar de klant nog recht op heeft wordt met zes werkdagen teruggestort, hierna kan het nog twee werkdagen duren voordat het bedrag weer op uw rekening staat.  

ARTIKEL 9: KLACHTEN

Als de Reiziger zich wil beroepen op een tekortkoming in de nakoming van de Vervoersovereenkomst / Reisovereenkomst dient hij deze klacht binnen 8 dagen na aanvang van de Reis via de klantenservice op de Website, waarna Party-vervoer.nl in staat wordt gesteld naar een passende oplossing te zoeken. Party-vervoer.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen, op de klacht reageren.

ARTIKEL 10: Tijdstip en locatie

Slechts het definitieve tijdstip en de definitieve locatie van vertrek van het vervoer, welke uiterlijk 24 uur van tevoren op de Website worden gepubliceerd, zijn bindend.

ARTIKEL 11: LEVERING ENTREETICKETS

De Reiziger ontvangt de betreffende tickets per e-mail. Party-vervoer.nl verstuurt uiterlijk 24 uur voor de datum van de Reis de (entree)tickets, met uitzondering van last-minute boekingen. Deze worden zo spoedig mogelijk verstuurd. Party-vervoer.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de tickets dan wel indien de tickets niet zijn ontvangen en de Reiziger dit niet binnen redelijke tijd aan Party-vervoer meldt.

ARTIKEL 12: WINACTIES

Indien het vervoer wordt geannuleerd wegens onvoldoende inschrijvingen, komen daarmee de bustickets te vervallen die zijn gewonnen bij eventuele combiticket winacties. In dat geval wordt de busreis gecompenseerd. Dit houdt in dat een gelijkmatig bedrag wordt verrekend bij een andere busreis.

ARTIKEL 13: SLOTBEPALING

Op de Vervoersovereenkomst / Reisovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Party-vervoer.nl, tenzij de Reiziger kiest voor een volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 14: BEPALINGEN VOOR VLUCHTEN

1. Bijzondere bepalingen
De bepalingen in dit artikel zijn slechts en alleen van toepassing indien er een Reisovereenkomst is gesloten waarbij de Reiziger een vlucht heeft geboekt. Indien deze bepalingen afwijken van de algemene bepalingen in de Algemene Voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen in dit artikel.

2. Verplichtingen Reiziger
Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om ervoor te zorgen dat informatie die verstrekt wordt aan Party-vervoer.nl correct is. Informatie over naam en leeftijd wordt altijd gedocumenteerd. De eerste voor-en achternaam op het ticket moet overeenkomen met het ID of paspoort. Indien dit niet het geval is, dient de Reiziger direct contact op te nemen met Party-vervoer.nl.

Het niet of onjuist verstrekken van deze informatie kan ernstige gevolgen hebben en in het
ergste geval leiden tot weigering op de geboekte reisproducten. Party-vervoer.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele extra kosten naar aanleiding van het foutief doorgeven van
informatie.

Party-vervoer.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele extra kosten in geval van weigering op de vlucht doordat de Reiziger niet in het bezit is van de vereiste paspoort-, visum- en gezondheidsbepalingen (geldt ook voor transitverkeer). Hetzelfde geldt voor weigering door agressief gedrag of het niet voldoen aan andere door de organisatie gestelde gedragscodes.

Alle documenten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.

3. Reisovereenkomst / Aanbetaling
Door middel van een (aan)betaling bevestigt de Reiziger de Reisovereenkomst. De Reisovereenkomst is tot het moment van (aan)betaling niet bindend. Eventuele prijsveranderingen die plaatsvinden tussen het moment van optionele reservering en daadwerkelijk boeken worden doorbelast aan de Reiziger. Party-vervoer.nl zal de Reiziger hierover informeren voordat de kosten worden doorberekend.

Na afloop van de op de offerte vermeldde datum vervalt de Reisovereenkomst. De Reiziger dient contact met Party-vervoer.nl op te nemen indien de (aan)betaling niet is voldaan. 

Controleren gegevens
De Reiziger dient zijn persoonlijke gegevens te controleren, zowel bij de bevestiging van de Reisovereenkomst als op zijn reisdocumenten.  Mochten de gegevens niet juist zijn, dan dient de Reiziger direct contact op te nemen met Party-vervoer.nl. Kosten naar aanleiding van het foutief doorgeven van informatie door de klant worden doorberekend.

5.  Reisdocumenten
Tenzij anders is overeengekomen worden elektronische tickets en andere reisdocumenten niet later dan 10 dagen voor vertrek verzonden via e-mail. 

6. Paspoort / Visa / vaccinaties / verzekering
De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de vereiste paspoort-, visum- en gezondheidsbepalingen (geldt ook voor transitverkeer), dan wel voor het afsluiten van een dekkende reisverzekering.

7. Annuleren en wijzigen
Vliegtuigmaatschappijen hanteren een annuleringsregeling van 100 %. Indien de Reis door de    Reiziger wordt geannuleerd, zal derhalve 100 % van de Totaalsom moeten worden betaald door de Reiziger (reis, verblijf, vlucht etc). Party-vervoer.nl kan de Reiziger helpen met het afsluiten van een annuleringsverzekering.

De mogelijkheid tot wijzigen van de reisdata en de daarbij gerekende kosten zijn afhankelijk  van de Vervoerder.

Partnerswit