Algemene Voorwaarden - Party-vervoer.nl

Om goed te weten wat je rechten en verplichtingen zijn raden wij je aan om de onderstaande algemene voorwaarden door te nemen :

GTP Partyvervoer
Lipperkerkstraat 279e
7533 AB Enschede
KvK nummer: 55769241
BTW nr: NL128242899B01

Artikel 1: Definities :

1.1. Vervoerovereenkomst: De overeenkomst tot vervoer van één of meerdere personen naar en van een vooraf bepaalde bestemming.

1.2. GTP Partyvervoer: www.party-vervoer.nl

1.3. Reiziger: Een of meerdere personen door de vervoerder te vervoeren per bus.

1.4. Reissom: De definitie van de reissom is het totaalbedrag van de (gemaakte) boeking.

1.5. Hoofdboeker: Diegene die de tijdens het inschrijven word aangewezen als verantwoordelijke voor de inschrijving.

1.6. Last minute boekingen: Inschrijvingen die vanaf 24 uur voor aanvang van het evenement worden geplaatst.

Artikel 2: Toepasselijkheid :

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoersovereenkomsten van GTP Partyervoer.

2.2 Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken van deze voorwaarden in welke de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3: Overeenkomst :

3.1 Een vervoersovereenkomst met Partyvervoer komt pas tot stand als de reiziger een inschrijving plaatst op GTP Partyvervoer, de verschuldigde reissom aan Partyvervoer is voldaan en deze inschrijving door Partyvervoer is geaccepteerd.

3.2 De in artikel 3.1. genoemde acceptatie door Partyvervoer is te vinden op de website onder "mijn inschrijvingen".

3.3 Elk aanbod tot het aangaan van de vervoersovereenkomst met GTP Partyvervoer is door de hoofdboeker herroeppelijk, tot zeven dagen na het moment waarop GTP Partyvervoer het aanbod heeft aanvaard.

3.4 Personen die namens een ander een vervoersovereenkomst met GTP Partyvervoer aan gaan, kunnen door Partyvervoer aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.5 Tenzij nadrukkelijk anders bepaald is GTP Partyvervoer ten alle tijde gerechtigd een reiziger te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de verkoop van een ticket te verbinden.

3.6. GTP Partyvervoer behoud zich het recht om een reis tot vier dagen voor het moment waarop het vervoer zou plaats vinden te annuleren indien er op dit tijdstip minder aanmeldingen zijn dan het door GTP Partyvervoer vastgestelde minimum aantal aanmeldingen.

Artikel 4: Prijzen :

4.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn de prijzen inclusief BTW en andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid :

5.1.      Partyvervoer is niet aansprakelijk te stellen voor kosten die ontstaan door het verlies en/of schade van eigendommen van de reiziger.

5.2.      Partyvervoer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertragingen en/of andere onvoorziene omstandigheden voor en tijdens de busreis.

5.3.      Iedere hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor schade en/of verontreiniging die tijdens de busreis door de reizigers is veroorzaakt.

Artikel 6: De reiziger :

6.1.      GTP Partyvervoer behoud zich ten alle tijde het recht om de reiziger te weigeren en/of de toegang van de bus te ontzeggen indien deze reiziger zich niet gedraagt naar de algemene maatschappelijke maatstaven of GTP Partyvervoer hier goede gronden voor heeft.

6.2.      De reiziger is tijdens de reis verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van GTP Partyvervoer ter bevordering van een goede uitvoering van de reis.

6.3.      Wanneer de reiziger in gebreke is zijn de (eventuele) kosten voor de reiziger zelf en kan GTP Partyvervoer niet aansprakelijk worden gesteld voor (eventuele) gemaakte kosten.

6.4.      De reiziger is aansprakelijk voor schade en / of kosten veroorzaakt door zijn / haar ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

6.5.      Een reiziger die hinder en / of last oplevert en daarmee de uitvoering van de reis bemoeilijkt kan door GTP Partyvervoer worden uitgesloten van (verder) vervoer. Alle kosten die daar uit voort komen zijn voor de kosten van de reiziger zelf.

6.6.      De reiziger dient zich tijdens het vervoer te onthouden van het gebruik van alcohol, roken en drugs. Tenzij anders is overeengekomen is de reiziger bij overtreding aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

Artikel 7: Persoonsgegevens :

7.1.      Wanneer de reiziger boekt op GTP Partyvervoer geeft de reiziger GTP Partyvervoer het recht om de voor- en achternaam te publiceren op de website van Partyvervoer ter bevordering van de organisatie.

7.2.      Persoonsgegevens van de reiziger mogen door GTP Partyvervoer worden verstrekt aan derden indien dit een goede uitvoering van de reis bevorderd.

7.3.      Uw gegevens zullen nimmer door GTP Partyvervoer worden verstrekt aan derden voor commerciële en/of reclame doeleinden.

Artikel 8: Annulering :

8.1.      De reiziger heeft de mogelijkheid om een boeking te annuleren waarbij de volgende regels van toepassing zijn:

Bustickets annuleren
Bustickets kunnen uiterlijk 31 dagen voor een event kosteloos geannuleerd worden. Na het verstrijken van deze periode hanteren wij onderstaande termijnen.

  • Annuleer jij je tickets 30 - 15 dagen voor het event, dan wordt er 50% van de totaalsom in rekening gebracht, met een minimum van € 10,00 per persoon. 
  • Annuleer jij je tickets 14 - 7 dagen voor het event, dan wordt er 75% van de totaalsom in rekening gebracht, met een minimum van € 12,50 per persoon. 
  • Annuleer jij je tickets 6 dagen voor het event of later, dan dient de gehele boeking voor 100% betaald te worden, met een minimum van € 15,00 per persoon.    

Uiteraard is het wel mogelijk om je bustickets door te verkopen. Vergeet niet de wijziging door te geven wanneer je een ticket aan iemand doorverkoopt.

 

Combitickets annuleren
Combitickets kunnen geannuleerd worden echter gelden er wel verschillende regels.

Combitickets gekocht tijdens een pre order kunnen niet geannuleerd worden, je dient het gehele combiticket te betalen. Dit om misbruik te voorkomen.

Combitickets gekocht buiten een pre order kunnen geannuleerd worden, het afnemen van een entreeticket is verplicht, deze kan nooit geannuleerd worden. Annuleer je uiterlijk 31 dagen voor een event dan zijn de kosten € 7,50 per ticket dat geannuleerd wordt. Na het verstrijken van deze periode hanteren wij onderstaande termijnen.

  • Annuleer jij je tickets 30 - 15 dagen voor het event, dan wordt er 50% van ieder busticket in rekening gebracht, met een minimum van € 10,00 per persoon. 
  • Annuleer jij je tickets 14 - 7 dagen voor het event, dan wordt er 75% van ieder busticket in rekening gebracht, met een minimum van € 12,50 per persoon. 
  • Annuleer jij je tickets 6 dagen voor het event of later, dan dient ieder busticket voor 100% betaald te worden, met een minimum van € 15,00 per persoon.    

 

Je mag je combiticket(s) doorverkopen. Vergeet niet een wijziging door te geven wanneer je een combiticket aan iemand doorverkoopt. Doe je dit niet dan kan diegene geen toegang krijgen tot de bus. De boeking blijft altijd op jouw naam staan.

 

Artikel 9: Klachten :

9.1.      Als de reiziger zich wil beroepen op een tekortkoming in de nakoming van de vervoersovereenkomst dient hij of zij deze klacht binnen veertien dagen na aanvang van de reis per e-mail in te dienen, waarbij de vervoerder in staat word gesteld naar een passende oplossing te zoeken.

Artikel 10: Levering :

10.1.   Slechts het definitieve tijdstip en de definitieve locatie van vertrek, welke uiterlijk drie dagen van te voren op de website worden gepubliceerd zijn bindend.

Artikel 11: Levering entree tickets :

11.1.   De vervoerder verstuurt uiterlijk 24 uur voor aanvang van het evenement de (entree) tickets, met uitzondering van last-minute boekingen.

Artikel 12: Winacties :

12.1.   Indien een bus wordt geannuleerd bij gebrek aan belanstelling, komen daarmee de bustickets te vervallen die zijn gewonnen bij eventuele combiticket winacties. In dat geval wordt de busreis gecompenseerd. Dit houdt in dat een gelijkmatig bedrag wordt verrekend bij een andere busreis.

Artikel 13: Toepasselijk recht :

13.1.   Op alle vervoer- of reisovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Partnerswit